На сон да се качиш на некој висок чардак, ќе спечалиш нешто.