Спомни ме и ти мене в срмена пролет и драга – навечер кога со пупки се реди твојата снага.