Ако на сон се ожениш, не ќе се жениш за многу време.