Дете мало кога седит на земи, ако си го клаит палецот од ногата в уста, бабите велат оти девет кобили исцицало млеко.