Глувци коа ќе излезат по куќите мошне многу, а најпоеќе во полето, чекај скапија.