Господ да те чува од лоши пријатели, а од душмани сам ќе се чуваш.