Ако те јади носо многу и набргу, ќе си се срдел многу на некој луѓе.